»Družbeno pogodbeništvo«

Učinkoviti programi – UP s svojo družbeno učinkovito dejavnostjo odpravljajo oz. zmanjšujejo družbene izzive (probleme) in/ali ustvarjajo prihranek javnim blagajnam ali zasebnim subjektom (naročniki). Izvajajo se na različnih družbenih področjih, praviloma kot preventivna dejavnost.

Praviloma se učinkoviti programi izvajajo v partnerstvu med naročnikom, izvajalci programov in družbenimi vlagatelji. Instrument medsebojnega sodelovanja imenujemo družbeno pogodbeništvo (v Sloveniji sicer že poznamo tudi energetsko pogodbeništvo).

Vlagatelji ob doseženih učinkih dobijo povrnjen dogovorjeni finančni delež (del ali vsa vložena sredstva, obresti itd.). 

Med področji, kjer bi lahko izvajali tovrstne programe so zlasti preventivne dejavnosti (izključevanja otrok in mladostnikov iz šol, institucionalna nastanitev otrok, hospitalizacije itd.). 

Med zaželjenimi okoliščinami za uporabo mehanizma so:
 • gre za družbeni problem, ki pomeni relativno velik strošek in je merljiv
 • učinkovita odprava ali zmanjšanje družbenega problema – zlasti njegovih vzrokov in simptomov pomeni finančnih prihranek javnih sredstev
 • možno je identificirati ciljne skupine (posameznike) katerim je dejavnost namenjena
 • dejavnost, ki naj bi ustvarila družbeni učinek je preverljiva in znana
 • dejavnost stane znatno manj, kot je ustvarjeni prihranek

Seveda je možna uporaba mehanizma tudi v primerih, če je rezultat družbeni učinek in ne zgolj finančni prihranek, je pa trenutno vprašanje realnosti takšnih programov. Obenem izkušnje kažejo, da je izvajanje preventivne dejavnosti kompleksno in če želimo učinkovite rezultate so le ti pogojeni z učinkovitim sodelovanjem številnih deležnikov.

Mehanizem prispeva k učinkovitosti socialne ekonomije, saj zasleduje tri ključne cilje le te:
 • dostopnost finančnih sredstev
 • omogočanje enakega dostopa različnih izvajalcev in krepitev pluralnosti izvajanja
 • vpeljevanje tržnih mehanizmov, ki nagrajujejo učinkovitost izvajalcev
»Družbeno pogodbeništvo«

SOCIAL IMPACT BONDS

V Veliki Britaniji učinkovite programe izvajajo s pomočjo mehanizma “Social Impact Bonds”, kar trenutno prevajamo kot “obveznice z družbenim učinkom”. Angleži “Social impact bonds” definirajo kot: »Financial vehicle that brings non-government investment to pay for services which, if succesful, deliver both social value and savings delivered. Investors receive a finacial return from a proportion of the cost savings delivered.«

»Obveznice z družbenim učinkom« so torej finančni mehanizem pri katerem zasebni investitorji financirajo družbeno koristno dejavnost ter dobijo dogovorjeni finančni delež prihranka javnih sredstev zaradi družbenega učinka izvedene dejavnosti. Social impact bonds mehanizem temelji na zavezi države (občine, itd.), da bo del prihranjenih sredstev zaradi družbenega učinka izvedene dejavnosti namenila investitorju, ki je takšno dejavnost financiral. Glavni akterji priprave so »Social Impact Bond Delivery Agency« ter javni sektor. Naloga agencije je, da koordinira aktivnosti investitorjev in javnega sektorja ter usklajuje pogajanja o investiciji med javnim sektorjem in investitorji ter da poišče investitorje. V Veliki Britaniji mora imeti dovoljenje za poslovanje (za »Corporate finance role« potrebno dovoljenje FSA). 

Pogodba vključuje vsaj:

* dejavnost in ciljno populacijo, ki ji je namenjena

 • čas izvajanja (predvidene dolgoročnejše investicije, npr. od 5 let naprej)
 • merila za merjenje družbenega učinka dejavnosti
 • višino in dinamiko vplačil finančnih sredstev
 • finančne posledice družbenega učinka za investitorja (npr. sorazmerni del prihranka ali drug ustrezen mehanizem, ki je prilagojen vsakokratni pogodbi ter dinamiko povrnitve finančnih sredstev)

Ko je pogodba podpisana investitorji vplačajo sredstva po dinamiki, ki se določi s pogodbo. Na strani investitorjev ni ovir. To so lahko gospodarske družbe, banke ali pa posamezniki, ki imajo interes za opravo družbeno koristne dejavnosti ter so pripravljeni na investicijo. Tveganje za družbeni učinek je praviloma na strani investitorja. Mehanizem je fokusiran na outputs (tangible results) in ne outcomes (desired impact). Tako pomeni bistveni odstop od klasične sheme financiranja, kjer se sredstva nameni po »glavi« (opravljeno število storitev, število vključenih itd.).

FAZE IZVAJANJA MEHANIZMA

FAZA 1

 • identificiranje in definiranje željenega družbenega učinka
 • identificiranje dejavnosti za njegovo dosego ter možnih izvajalcev
 • analiziranje finančnih učinkov za investitorje

FAZA 2

 • priprava in sklepanje pogodb med javnimi organi in agencijo (Social Impact Bond Delivery Agency)
 • zbiranje finančnih sredstev investitorje

FAZA 3

 • identifikacija primernih izvajalcev
 • nadzor pilotnega obdobja izvajanja ter morebitne prilagoditve dejavnosti
 • izvajanje in zagotovitev družbenega učinka
»Družbeno pogodbeništvo«

 

UČINKI 

NAROČNIK

 • približa prednostne cilje države resničnim potrebam in dejavnosti z družbenim učinkom
 • plača samo za dejavnost, ki ima družbeni učinek
 • sklepa pogodbe z učinkovitimi izvajalci oz. njihovi konzorciji

INVESTITORJI, VLAGATELJI

 • ustvari se trg družbeno odgovornega investiranja, kjer je stopnja tveganja pri investiranju nižja, saj je ključni element družbena učinkovitost dejavnosti
 • investitorju povečuje sorazmernost med finančnim in družbenim učinkom njegove investicije (večja družbena korist, večja finančna korist)
 • pomeni prehod od donacij k družbeno učinkovitemu investiranju 

NEVLADNE ORGANIZACIJE OZ. IZVAJALCI

 • omogoča tudi majhnim (oz. vsem, ki nimajo zadostnih lastnih sredstev) izvajalcem sodelovanje, saj so sredstva za izvajanje pridobljena vnaprej
 • poraba sredstev je fleksibilna, ob premisleku ali spremembe prinašajo družbeni učinek
 • povečevanje njihove odgovornosti za rezultat in učinek je za izvajalce dolgoročno koristen

SINERGIJSKI UČINKI 

 • predvidevanje, da lahko mehanizem prinese novo motivacijo za izvajanje družbeno koristnih dejavnosti tako vladi, investitorjem kot tudi izvajalcem
 • merljivost rezultatov ter podpiranje učinkovitosti
»Družbeno pogodbeništvo«

 

MEDIJI O SOCIAL IMPACT BONDS

Stanford Social Innovation Review

 

STORITVE SKLADA 05

Sklad 05 nudi podporo pri razvoju in pripravi učinkovitih programov ter pomaga pri vzpostavljanju partnerstev za njihovo izvajanje.

Sklad 05 najprej pripravi procesni načrt za konkretno partnerstvo, na njegovi podlagi pomaga pri vzpostavljanju partnerstva, izvajanju učinkovitega programa ter njegovem vrednotenju.

FUND2740

High Impact Foundation

Newsletter

Receiving announcements by email is the best way to stay in the loop. When you subscribe to our mailing list, you can receive regular updates about our programs and other announcements. Subscription to our mailing list is totally voluntary. You’ll never be charged. If you decide you no longer wish to receive emails, you can cancel your email subscription at any time.

@2024 – FUND2740 – High Impact Foundation

Newsletter

 

Receiving announcements by email is the best way to stay in the loop. When you subscribe to our mailing list, you can receive regular updates about our programs and other announcements. Subscription to our mailing list is totally voluntary. You’ll never be charged. If you decide you no longer wish to receive emails, you can cancel your email subscription at any time.